poster d’Enrich Fx
CAT
Empremta és una trobada d’Art de la Performance amb caràcter heterogeni i experimental. Com a residu i marca de l’acció, del gest, del fet de deixar constància efímera neix, Empremta.
Entenem acció performativa com a temps, espai i presència. A partir d’un espai amb un encant propi i una certa màgia que es palpa i t’acaricia la pell, en aquesta primera edició la Casa Corbella a Cardedeu ens ha obert les portes, les finestres i ens ha deixat gratar als seus patis i petits racons intransitats. Amb un període explosiu de residència i treball en comú, els i les artistes participants es mimetitzen i fan seu el lloc. Sentir l’entorn on realitzaràs una acció, on deixaràs part de tu, on els presents se n’enduran una altra, fa que les peces presentades no tinguin un què de ser en un altre lloc, o que si el tenen, els petits matisos que ens ha regalat l’espai es perdin per sempre.
Direcció: Isil Sol Vil
Imatge: Enrich F.
Col·laboren: GresolArt, Laboratorio Symbolon i Casa Corbella.


poster de Enrich Fx
ESP
Empremta es un encuentro de Arte de la Performance con carácter heterogéneo y experimental. Como residuo y marca de la acción, del gesto, del hecho de dejar constancia efímera nace, Empremta.

Entendemos acción performativa como tiempo, espacio y presencia. A partir de un espacio con un encanto propio y una cierta magia que se palpa y te acaricia la piel, en esta primera edición la Casa Corbella en Cardedeu nos ha abierto las puertas, las ventanas y nos ha dejado rascar en sus patios y pequeños rincones intransitados. Con un periodo explosivo de residencia y trabajo en común, los y las artistas participantes se mimetizan y hacen suyo el sitio. Sentir el entorno donde realizarás una acción, donde dejarás parte de ti, donde los presentes se llevaran otra, hace que las piezas presentadas no tengan un qué de ser en otro lugar, o que si lo tienen, los pequeños matices que nos ha regalado el espacio se pierdan para siempre.

 Dirección: Isil Sol Vil
 Imagen: Enrich F.
 Colaboran: GresolArt, Laboratorio Symbolon y Casa Corbella.


poster by Enrich Fx
ENG
Empremta is a Performance Art encounter of heterogeneous and experimental nature. Empremta is born as residue and trace of the action, of the gesture, at the instance of leaving ephemeral evidence.
We understand the performance action as time, space and presence. From a space that has its own charm and bears a palpable magic that caresses your skin, for this first edition Casa Corbella in Cardedeu has opened its doors and windows, inviting us to scratch its gardens and hidden corners. By undergoing an explosive period of residency and collaborative work, the participating artists inhabit and merge with the site. To be able to feel the environment where you will do an action, where you will leave parts of yourself and where those who are present will take some of these parts, makes the presented performances bound to this specific site. If these actions were done in any other place the nuances provided by the space would be lost forever.
Direction: Isil Sol Vil
Image: Enrich F.
In collaboration with: GresolArt, Laboratorio Symbolon and Casa Corbella.