ECHOES OF SYRIA

 


 CAT

MIGUEL ANDRÉS
www.miguelandres.com

Investigador, existencialista i reflexiu.

Miguel Andrés és un artista espanyol nascut a Yecla (Múrcia) el 1982. Creatiu de vocació va arribar a l’art per necessitat després d’haver estudiat i exercit com a publicista durant més d’una dècada.

Comença a desenvolupar la seva obra de forma autodidàctica a finals del 2008. Investiga amb diferents disciplines fins que finalment centra la seva atenció en el treball amb el seu cos, fent de la performance i el videoart l’eix principal de la seva obra.
Ha participat en multitud d’exposicions i festivals en l’àmbit nacional i internacional; obtenint diversos premis, beques i mencions. La seva obra està en col·leccions privades d’Europa i Amèrica del Nord.

També centra la seva atenció en l’ensenyament del performing art exercint com a professor a Inperiencia Centre d’Investigació Escènica.

No concebo el món d’una altra manera que no sigui creant, investigant o reflexionant. L’art es converteix així en el motor de la meva vida, la vàlvula d’escapament de la meva emoció, personalitat i intel·lecte; així com en la meva manera de connectar amb el món i intentar comprendre-ho.

Són l’ésser humà i totes les seves inherències els que conformen l’eix central de les meves investigacions. Descobrir l’essència de l’ésser humà, així com la seva naturalesa, esdevé una aventura emocionant, ja que tot el que envolta a l’home em fascina i val la pena ser explorat. La recerca d’un món utòpic, la justícia social i els drets humans, així com la crítica ferotge al capitalisme i la societat de consum ressonen com a leitmotiv en la meva obra; convertint el meu art en un acte polític i reivindicatiu amb l’objectiu de despertar consciències.

El meu cos és pinzell i llenç per a les meves creacions i una arma transgressora amb què comunicar, ja que amb la meva obra pretenc generar diàlegs i nous llenguatges mitjançant la performance i el videoart.

La investigació en primera persona és primordial en el meu procés de creació, ja que s’entrellaça amb el personal per transformar-se en un treball d’autoconeixement enriquidor. Buscant insaciablement una transcendència a través de l’art per trobar un sentit a aquesta vida que sembla no tenir d’ell.


ESP

MIGUEL ANDRÉS
www.miguelandres.com

Investigador, existencialista y reflexivo.

Miguel Andrés es un artista español nacido en Yecla (Murcia) en 1982. Creativo de vocación llegó al arte por necesidad tras haber estudiado y ejercido como publicista durante más de una década.

Comienza a desarrollar su obra de forma autodidacta a finales de 2008. Investiga con diferentes disciplinas hasta que finalmente centra su atención en el trabajo con su cuerpo, haciendo de la performance y el videoarte el eje principal de su obra.
Ha participado en multitud de exposiciones y festivales a nivel nacional e internacional; obteniendo varios premios, becas y menciones. Su obra está en colecciones privadas de Europa y Norteamérica.

También centra su atención en la enseñanza del performing art ejerciendo como profesor en Inperiencia Centro de Investigación Escénica.
No concibo el mundo de otra manera que no sea creando, investigando o reflexionando. El arte se convierte así en el motor de mi vida, la válvula de escape de mi emoción, personalidad e intelecto; así como en mi forma de conectar con el mundo e intentar comprenderlo.

Son el ser humano y todas sus inherencias los que conforman el eje central de mis investigaciones. Descubrir la esencia del ser humano, así como su naturaleza, se convierte en una aventura emocionante, pues todo lo que rodea al hombre me fascina y merece la pena ser explorado. La búsqueda de un mundo utópico, la justicia social y los derechos humanos, así como la crítica feroz al capitalismo y la sociedad de consumo resuenan como leitmotiv en mi obra; convirtiendo mi arte en un acto político y reivindicativo con el objetivo de despertar conciencias.

Mi cuerpo es pincel y lienzo para mis creaciones y un arma transgresora con la que comunicar, ya que con mi obra pretendo generar diálogos y nuevos lenguajes mediante la performance y el videoarte.

La investigación en primera persona es primordial en mi proceso de creación, puesto que se entrelaza con lo personal para transformarse en un trabajo de autoconocimiento enriquecedor. Buscando insaciablemente una trascendencia a través del arte para encontrar un sentido a esta vida que parece carecer de él.

 


 ENG 

MIGUEL ANDRÉS
www.miguelandres.com

 

Researcher, existential and reflective.

Miguel Andrés is a Spanish based artist born in Yecla (Murcia) in 1982. Vocational creative. He came to art by necessity, after studying and worked as a publicist for more than a decade.

His work begins to develop self-taught in late 2008. He investigates different disciplines until finally focuses on working with his body. Making performance and video art main focus of his work.

He has participated in many exhibitions and festivals at national and international levels; winning several awards, grants and commendations.

I cannot imagine world without any way that creating, investigating, and reflecting. Art turns on engine of my life. The escape valve of my emotion, personality, and intellect. Also in my way to connect with world and trying to understand it.

Human being and all about it are the main focus of my researches. Discovering the essence of human being, as well as his nature. It becomes in an exciting adventure, because everything that surrounds man fascinates me and must be explored.

Looking for an utopian world, social justice and human rights. Also a fierce criticism of capitalism and consumer society. This issues resonate as leitmotiv in my work. Turning my art into a political and vindictive act with the aim of wake up awareness.
My body is brush and canvas for my creations. A transgressive weapon with which to communicate, to generate dialogues and new languages ​​through performance and video art.

First-person research is paramount in my creation process. It intertwines with the personal to become in an enriching work of self-knowledge. Looking insatiably for a transcendence through art to find a meaning to this life that seems to lack it.

Anuncis